Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Projectes d'equipaments i espai públic

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per a la definició de les obres a executar, tant en edificis d'equipaments (reformes, rehabilitacions i obra nova), com per a urbanització i reurbanització de places, carrers i altres espais públics. Pot incloure:
- Avantprojectes d'equipaments i espai públic
- Projectes executius d'edificació i rehabilitació energètica i projectes d'urbanització i reurbanització
- Assessorament en la contractació de projectes per l'ens local
- Altres.
No són objecte d'aquest recurs els equipaments esportius.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Valoració de la gravetat de la problemàtica 40
Població
Menys de 1.000 habitants: [20 punts]; de 1.001 a 5.000 habitants: [15 punts]; de 5.001 a 20.000 habitants: [10 punts]; de 20.001 a 50.000 habitants: [5 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-140, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-140-20.pdf
L'Ajuntament haurà d'aportar els estudis previs de que disposi que justifiquin la necessitat del projecte a executar i una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local el programa "Actuacions en equipaments i espai públic".
Altres condicions: No s'admetran sol·licituds de projectes quan ja s'hagi atès una sol·licitud anterior en aquell mateix municipi pel mateix equipament o espai públic, excepte si es tracta de fases successives o ampliacions del mateix.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 7.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20224