Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Participació ciutadana

Projectes de participació ciutadana

Assessorament i acompanyament tècnic per al foment de la participació ciutadana. S'ofereix suport als ens locals en el desenvolupament de projectes per al foment de la participació ciutadana a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència.

Els projectes poden preveure actuacions en matèria de:

- Pressupostos participatius
- Incorporació de les TIC en processos de participació
- Espai públic, equipaments i planejament urbanístic
- Innovació social
- Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible
- Foment de la col·laboració entre entitats per a la producció de polítiques públiques
- Foment de la participació ciutadana per a la transformació de l'administració local
- Processos participatius impulsats per equipaments de proximitat (museus, biblioteques, centres cívics...)
- Altres processos d'impuls de la participació


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva
- Concepció i planificació: es valorarà l'adequació al recurs, el calendari i la necessitat del projecte, 50% del total del criteri.
- Execució i claredat expositiva: es valorarà la metodologia, la transversalitat i el treball en xarxa, 50% del total del criteri.
60
Nombre d'habitants de l'ens, amb priorització dels municipis amb menys població 40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-194, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-194-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20223