Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Disseny de polítiques locals d'habitatge

Programes d'actuació municipal d'habitatge

Redacció de programes d'actuació municipal d'habitatge consistents en instruments de planificació no reglada, de contingut analític, estratègic i propositiu, en els quals es defineixen les polítiques locals d'habitatge per a municipis petits. Els programes són elaborats per professionals externs, amb la participació tècnica i el lideratge polític de l'ens local.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 1.001 i 10.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de coherència: adequació del suport a les necessitats, les característiques i el marc estratègic del municipi:
- Preferència pels municipis que millor justifiquin la necessitat de l'actuació, fent una gradació en diferents categories (bona justificació / adequada justificació / insuficient justificació).
- Preferència pels municipis que mostrin una major coherència entre les expectatives plantejades amb el recurs i les característiques del mateix, fent una gradació en diferents categories (bona coherència / adequada coherència / insuficient coherència).
- Preferència pels municipis que no diposin a d'un plan o programa local d'habitatge (PLH o PAHM) vigent.
- Preferència pels municipis que siguin Àrea de Demanda Forta i Acreditada.
30
Grau d'impacte i continuïtat: capacitat d'implementar les actuacions i d'assolir resultats esperats de forma sostenible:
Preferència pels municipis:
- Amb més recursos tècnics (departaments específics i personal) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen.
- Que disposin de recursos materials (habitatges públics, terrenys municipals per edificar habitatge assequible) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen.
- Que disposin de recursos econòmics (pressupost específicament destinat a habitatge) dedicats a l'habitatge i relacionats amb l'actuació, fent una gradació: molts recursos/suficients/insuficients/no disposa de recursos o no s'especifiquen.
- Que hagin desenvolupat un menor nombre de mesures de política d'habitatge el darrer any, fent una gradació: moltes mesures /algunes/poques/cap mesura desenvolupada o especificada.
30
Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal, metodològica o de gestió:
- Preferència pels municipis que disposin d'estudis previs que puguin facilitar l'execució del treball (si/no).
- Preferència pels municipis que no estiguin revisant i tramitant el seu planejament urbanístic general (si/no).
- Preferència per les actuacions que suposin un menor cost estimat, fent una gradació en diferents categories (cost alt / cost mitjà / baix cost).
30
Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin més població. 10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-158, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-158-20.pdf

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20218