Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Sistemes d'informació municipals

Presència institucional a Internet

Servei de suport, implantació i manteniment de portals corporatius, eines relacionades i multicanalitat, per millorar l'eficiència en la prestació de serveis a la ciutadania i assegurar-ne el compliment legal. El servei comprèn les activitats següents:
- Conceptualització, anàlisi i disseny amb el personal tècnic municipal del dossier de continguts del portal web de l'ens local
- Identificació dels mòduls necessaris de publicació i tramitació (seu electrònica, perfil de contractant, tauler, etc.)
- Formació, activació i posada en marxa del portal
- Manteniment de la solució i adaptació a la normativa vigent.

La solució integrarà les eines que la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya posen a disposició dels ens locals.

La concessió del recurs inclou l'accés a la comunitat de pràctica "Referents de webs locals" de la Diputació de Barcelona.

Si existeix un instrumernt vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'obsolescència del web existent
- El web existent és millorable en les seves funcionalitats bàsiques, com ara la informació sobre els serveis municipals, els canals d'atenció ciutadana o l'accés als serveis de seu electrònica (informació pública, tramitació) [30 punts].
- El web existent es pot considerar plenament funcional quant als aspectes anteriors però requereix altres millores funcionals o tecnològiques [20 punts].
- El web existent es plenament funcional i no requereix altres millores funcionals o tecnològiques [0 punts].
30
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- L'ens local disposa d'un referent per al desenvolupament i manteniment continuat del portal d'internet [30 punts].
- L'ens local disposa d'un referent per al desenvolupament i manteniment a temps parcial del portal d'internet [20 punts].
- L'ens local no disposa de referent estable [0 punts].
30
Nombre d'habitants: priorització dels ajuntaments de municipis amb població fins a 5.000 habitants
- Municipis amb població fins a 1.000 habitants [20 punts].
- Municipis amb població entre 1.001 i 5.000 habitants [10 punts].
20
Ordre d'arribada de les sol·licituds
- Sol·licitud presentada el primer trimestre del termini de sol·licitud [20 punts].
- Sol·licitud presentada el segon trimestre del termini de sol·licitud [10 punts].
- Sol·licitud presentada el tercer trimestre del termini de sol·licitud [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 3.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20215