Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Ciutats i regions digitals

Plataforma de serveis tecnològics per a la gestió urbana

L'objectiu és oferir als ajuntaments un sistema de gestió de les dades generades a partir de sensors automatitzats, per a la millora de la gestió urbana, que incorpori:
- Accés a una instància de la plataforma Sentilo que proporciona la Diputació de Barcelona per a l'ens sol·licitant
- Possibilitat de connexió automatitzada a la instància per utilitzar-la com a repositori i visor de les dades generades pels sensors
- Actualització del sistema
- Accés a eines complementàries de gestió de la plataforma
- Accés a la documentació tècnica per a la integració.

La concessió del recurs inclou:
- Accés a la comunitat de pràctica "Smart Region" de la Diputació de Barcelona.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Viabillitat del projecte presentat
- La memòria presenta la necessitat de disposar d'una plataforma urbana de ciutat i projectes específics a implementar [80 punts].
- La memòria presenta la necessitat de disposar d'una plataforma urbana de ciutat [40 punts].
- La memòria no presenta la necessitat de disposar d'una plataforma urbana de ciutat [0 punts].
80
Ordre d'arribada de les sol·licituds
- Sol·licitud presentada el primer trimestre del termini de sol·licitud [20 punts].
- Sol·licitud presentada el segon trimestre del termini de sol·licitud [10 punts].
- Sol·licitud presentada el tercer trimestre del termini de sol·licitud [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria explicativa dels sistemes que l'ens local té intenció de connectar (freqüència d'actualització, volumetria estimada, etc.).
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Donar resposta al 95% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 6.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20212