Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Cooperació al desenvolupament

Plans municipals d'educació per al desenvolupament (EpD)

S'ofereix suport per a implementar les accions derivades d'una planificació de l'acció municipal d'educació per al desenvolupament, entesa com la promoció d'una ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb els drets humans, la promoció de la pau i la consecució de l'Agenda 2030 i els ODS, a escala internacional.

Les accions incloses als plans hauran encabir-se en alguna de les següents temàtiques i treballar-les des d'una dimensió internacional i de ciutadania global:
- La defensa i promoció dels drets humans, amb especial atenció als col·lectius més vulnerabilitzats
- La construcció de pau i la prevenció de la violència
- La lluita contra les desigualtats de gènere
- La sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels models de producció i consum
- Les desigualtats i interdependències entre nord i sud globals
- Les migracions i el dret al refugi.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte
- Grau de coherència entre els objectius, resultats i activitats plantejats [15 punts].
- Nivell de claredat en la descripció de les activitats i vinculació amb les temàtiques preferents establertes [15 punts].
30
Grau de dotació i organització de recursos previstos
- Grau de coherència i adequació del recursos humans i materials amb les activitats previstes [15 punts].
- Grau de detall, claredat i proporcionalitat del pressupost [10 punts].
25
Grau de transversalitat i treball en xarxa
- Nivell de col·laboració i articulació amb les diferents àrees i polítiques de l'ajuntament/ consell comarcal relacionades [10 punts].
- Grau de participació i articulació amb l'acció de la societat civil i altres actors del municipi [10 punts].
20
Grau d'adequació dels mecanismes de seguiment i d'extracció d'aprenentatges
- Adecuació dels mecanismes de seguiment previstos al pla [5 punts]
- Previsió d'eines d'extracció i comunicació dels aprenentatges al pla [5 punts]
- Participació de l'ens local a l'Espai de Treball i Intercanvi dels Plans Municipals d'EpD (ETEPD) [5 punts]
15
Grau d'innovació 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-186, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-186-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - L'ens local ha d'especificar a la sol·licitud si opta per un ajut d'execució anual (01/01/2020 a 31/12/2020) o pluriennal (01/01/2020 a 31/12/2021), d'acord amb el calendari d'execució de l'actuació.
- La sol·licitud d'aquest ajut és incompatible amb la sol·licitud d'un ajut per al recurs "Accions d'Educació al desenvolupament (Epd)".
- No podran sol·licitar aquest ajut els ens locals als quals es va atorgar, en el marc del Cataleg de serveis 2019, aquest mateix recurs amb caràcter pluriennal.
- Totes les accions incloses hauran de tenir una dimensió internacional orientada a la construcció de ciutadania global i impuls de la solidaritat. Queden excloses, per tant, aquelles accions que, malgrat tractin una de les temàtiques indicades, no inclogui aquesta dimensió.
- La sol·licitud ha de poder permetre aplicar l'import mínim objecte de l'ajut.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 30%


Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de Barcelona no pot superar el 10% de l'import atorgat per la Diputació.
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, beques, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, accions de captació i/o recollida de fons i de materials. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just.


Són despeses directes subvencionables les que es troben directament vinculades a l'execució de l'acció i que fan possible la consecució dels objectius i les finalitats que fonamenten l'atorgament del present recurs.
Import màxim d'ajut: 80.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-048, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-048-20.pdf
La justificació haurà d'anar acompanyada de material fotogràfic de les activitats realitzades i còpia dels materials que s'hagit editat o publicat en el marc de l'execució del Pla.
Període d'execució i justificació: Execució pluriennal: 01/01/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: - Import màxim per any ajut: 40.000 euros.
- Import mínim per any: 15.000 euros. La sol·licitud ha de poder permetre aplicar aquest import mínim.

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 2 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20211