Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Convivència, diversitat i drets civils

Plans locals per a la promoció de la convivència

S'ofereix suport tècnic en l'elaboració de Plans locals per a la planificació, seguiment i avaluació de les polítiques públiques per a la promoció de la convivència.

Els Plans Locals de Promoció de la Convivència són un instrument per coordinar les polítiques de foment de la convivència, mitjançant una diagnosi que permet dissenyar,desenvolupar i prioritzar unes línies d'acció de manera ordenada, evitant duplicitats i generant sinèrgies entre els diferents departaments administratius i els actors socials, de manera que el conjunt d'actuacions planificades proporcioni més valor afegit que la suma de les actuacions individuals.

Els Plans pretenen promocionar la ciutat com a espai de relació social i cultural optimitzant els recursos i accions ja existents o la creació de noves, per a promoure la convivència, així com reconèixer la importància del capital social en el desenvolupament social i territorial. Promoure la no discriminació i la igualtat de tracte, entendre el conflicte com a motor de les transformacions socials


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació 40
Grau de qualitat tècnica del projecte 30
Transversalitat i treball en xarxa 30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-045, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-045-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Consells comarcals i mancomunitats:
- Organitzatiu: Per les característiques del producte és necessari l'existència d'estructures tècniques compartides pels diferents municipis en l'àmbit de la convivència
- Polític: compromís formal dels municipis amb l'elaboració del pla.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • - Article 139 de la Llei de Bases de Règim Local 57/2003 de 16 de desembre.
    - Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
    - Article 42 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006)
    - Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana

Tel. 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20210