Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Salut pública

Plans locals de salut

L'objectiu del recurs és fomentar l'elaboració de plans de salut des d'una perspectiva transversal i integradora, i orientats a la reducció de les desigualtats en salut.
L'ajut econòmic està destinat als ajuntaments que hagin adquirit el compromís polític d'elaborar el pla i que disposin d'estructura tècnica en l'àmbit de salut pública per liderar i coordinar el procés d'elaboració del Pla Local de Salut.
Són objecte d'ajut les actuacions relacionades amb l'elaboració, avaluació i comunicació del Pla Local de Salut.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants del municipi, de manera que, com menys població millor valoració
- De 10.000 a 20.000 habitants:[ 50 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants: [40 punts].
- Més de 50.000 habitants: [ 30 punts].
50
Treball en xarxa en les activitats per a les quals es sol·licita l'ajut
- Estan implicades més de dues regidories del municipi : [20 punts].
- Estan implicades dues regidories del municipi : [15 punts].
- Està implicat el Centre d'Atenció Primària/Àrea Bàsica de Salut del municipi : [10 punts].
30
No haver rebut ajuts econòmics vinculats a plans locals de salut en anys anteriors 10
Elaboració del Pla local de salut inclosa en el Pla d'Actuació Municipal 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-057, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-057-20.pdf
Acord del Ple, de la Junta de Govern, decret d'alcaldia o escrit de la Regidoria en el que, a més del compromís polític per elaborar el Pla local de salut, es designi un responsable tècnic del projecte.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Documents, productes i/o materials elaborats en el marc de l'actuació subvencionada, en format digital.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - S'exclouran els programes, projectes i /o activitats recollides en el Pla Local de Salut que puguin ser objecte d'ajut econòmic per altres recursos inclosos al Catàleg 2020 del Servei de Salut Pública.
- Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Salut pública

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20207