Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Inclusió social i lluita contra la pobresa

Plans locals d'acció comunitària inclusiva

Suport a l'elaboració i la millora dels plans d'inclusió social, incorporant el vessant de l'acció comunitària. L'objectiu principal és dotar de sentit estratègic el conjunt d'accions dirigides a promoure la inclusió, la lluita contra la pobresa i l'enfortiment comunitari. I, per tant, treballar des d'un model integrador de plans de desenvolupament comunitari i de plans d'inclusió social. Així mateix, s'ofereix suport al desenvolupament del treball en xarxa entre el conjunt d'actors que intervenen en el territori i es promou la participació comunitària.

Les actuacions principals que s'inclouen són:
- Suport a l'elaboració de la diagnosi d'inclusió i d'exclusió social
- Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'acció comunitària inclusiva.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació mínima de 40 h mensuals al projecte: [40 punts]
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 20 i 39 h mensuals al projecte: [20 punts]
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 10 i 19 h mensuals al projecte: [10 punts]
Menys de 10 hores mensuals al projecte: [0 punts]
40
Treball en xarxa
Es treballa amb altres agents socials i/o econòmics / altres administracions (treball en xarxa), amb altres àrees / àmbits de l'ens local (treball transversal) i/o amb altres ens locals (treball cooperatiu):
- L'ens treballa amb els tres nivells de cooperació: [35 punts].
- L'ens treballa amb dos nivells de cooperació: [20 punts].
- L'ens treball en un sol nivell: [5 punts].
35
Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors, per promoure la rotació dels ens locals
- Ens locals que hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [25 punts].
- Ens locals que no hagin rebut aquest recurs en el darrer any: [0 punts].
25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-031, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-031-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SAD: TASSAD i Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.
Altres condicions: Per accedir a "Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'acció comunitària inclusiva" cal tenir una "Diagnosi d'inclusió i exclusió social".

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 4 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20206