Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències

Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles

Suport tècnic per elaborar, revisar i millorar els plans locals, supramunicipals o mancomunats de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles i protocols comunitaris o de centres d'educació secundària per a la detecció de casos de consum de drogues i/o ús problemàtic de pantalles en menors d'edat.
L'objectiu és promoure una intervenció coordinada i planificada de les actuacions entre els i les diferents professionals i serveis del territori.

Inclou:
- Suport a l'elaboració del pla local de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles.
- Suport a l'elaboració del protocol de consum de drogues i/o ús problemàtic de pantalles.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
L'ens diposa dels següents recursos: un/a professional referent per coordinar el disseny del pla o protocol, elaboració pròpia de documentació o materials de prevenció i existència de recursos associats (Servei d'informació i assessorament sobre drogues i/o Programa de mesures alternatives).
L'ens disposa dels 3 recursos [50 punts]
L'ens disposa de 2 d'aquests recursos [30 punts]
L'ens disposa d'1 d'aquests recursos [20 punts]
L'ens no disposa de cap dels recursos [0 punts]
50
Grau de transversalitat
- Hi participaran, com a mínim 3 departaments diferents de l'ens local: [30 punts].
- Hi participaran 2 departaments de l'ens local: [20 punts].
- Hi participarà 1 departament de l'ens loca: [10 punts].
30
Grau d'adequació de la sol·licitud als objectius del recurs tècnic que s'ofereix
- Es descriuen i identifiquen les necessitats que justifiquen l'elaboració del pla o protocol de manera suficient mitjançant dades concretes (Consum de drogues i ús de pantalles): [20 punts].
- Es descriuen i identifiquen les necessitats que justifiquen l'elaboració del pla o protocol de manera insuficient sense concretar mitjançant dades: [10 punts].
- No es descriuen ni identifiquen les necessitats que justifiquen l'elaboració del pla o protocol: [0 punts].
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-030, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-030-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.
Altres condicions: També adreçat a agrupacions de municipis.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20205