Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Plans i projectes d'igualtat de gènere

Assessorament i acompanyament per a l'elaboració de projectes que potenciïn la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI en les polítiques locals. Poden incloure la part del disseny, diagnosi i elaboració del projecte, i han de promoure la participació de diferents departaments de l'ens local i de la ciutadania. Inclou, amb caràcter preferent:
- Plans locals d'igualtat de gènere (a escala municipal o comarcal)
- Plans interns d'igualtat de gènere (de l'ens local)


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció i planificació
- Antecedents locals en l'àmbit d'igualtat i justificació de l'interès de l'ens local en l'actuació sol·licitada: [20 punts].
- Calendari previst i dotació de recursos: [10 punts].
- Grau de transversalitat i interseccionalitat de l'actuació: [10 punts].
40
Dotació i organització de recursos personals per garantir la viabilitat de l'actuació
- Opció A: Dedicació personal tècnic en cas de demanda de pla de ciutadania [30 punts].
- Opció B: Dedicació personal tècnic en cas de demanda de pla intern [30 punts].
30
Valoració de la primera demanda del recurs
· Se sol·licita un primer pla: [30 punts]
· Ja es disposa d'un pla: [5 punts]
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-043, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-043-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20203