Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Urbanisme i habitatge

Plans directors d'equipaments i espai públic

Són eines de planificació i millora dels equipaments i de l'espai públic que recullen les necessitats i les disponibilitats de l'àmbit, i proposen actuacions per adequar i optimitzar els existents, a la recerca de la racionalització i l'eficiència.
Pot incloure:
- Pla director d'equipaments: analitza la xarxa d'equipaments i serveis municipals
- Pla director de l'espai públic: analitza els carrers, places i altres espais públics, i n'elabora directrius i estratègies de millora. Pot ser sectorial (d'itineraris de vianants, de places, d'itineraris saludables, etc.)
- Pla inicial de manteniment: analitza els equipaments i defineix les actuacions per al seu manteniment
- Altres.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Valoració de la gravetat de la problemàtica 40
Població
Menys de 1.000 habitants: [20 punts]; de 1.001 a 5.000 habitants: [15 punts]; de 5.001 a 20.000 habitants:[10 punts]; de 20.001 a 50.000 habitants: [5 punts].
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-139, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-139-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local en el programa "Actuacions en equipaments i espai públic".

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Donar resposta al 80% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 7 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 15.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20201