Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Cooperació al desenvolupament

Plans directors de cooperació al desenvolupament

Es dona suport a l'elaboració i/o avaluació de plans directors de cooperació al desenvolupament. El pla és un document estratègic que defineix la política pública local en aquest àmbit, és a dir, les orientacions estratègiques, les modalitats d'intervenció, les prioritats temàtiques i geogràfiques, les accions i els instruments de gestió, seguiment i avaluació, així com els recursos assignats. En el cas de l'avaluació, es tracta d'un exercici objectiu i sistemàtic d'anàlisi dels resultats de la implementació del pla, que promou el debat i la reflexió dels actors implicats, per tal d'extreure'n aprenentatges i lliçons que ajudin a encarar millor les accions futures.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de la proposta en termes conceptuals i claredat expositiva
- Grau d'alineació amb les prioritats i la realitat del municipi [10 punts].
- Nivell de claredat de la justificació i descripció de l'actuació [10 punts].
- Nivell de detall i qualitat de les activitats de comunicació i difusió, seguiment i avaluació del procés [10 punts].
30
Grau d'implicació dels diferents actors del territori
- Grau de participació dels diferents departaments i serveis de l'ajuntament en el procés [10 punts].
- Grau de participació i implicació del món associatiu de cooperació del territori en el procés [10 punts].
- Nivell d'obertura del procés a la participació d'altre tipus d'actors del territori diferents als de cooperació [10 punts].
30
Grau de lideratge polític i tècnic de l'ajuntament
- Grau d'encaix i alineació de la política de cooperació amb altres marcs estratègics de l'ens locals (pla de mandat, plans sectorials, acords de ple...) [10 punts].
- Grau de lideratge dels responsables polítics i tècnics de cooperació en la definició i execució de les activitats previstes en el procés [10 punts].
20
Grau de dotació de recursos i calendari d'execució que garanteixi la viabilitat de l'actuació
- Grau de detall i claredat del pressupost [5 punts].
- Cost raonable i coherent amb el procés, activitats i grandària del municipi [5 punts].
- Suficiència de recursos humans destinats [5 punts].
- Calendari factible i coherent [5 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-185, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-185-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: La sol·licitud d'aquest recurs és incompatible amb la sol·licitud pel recurs "Identificació d'orientacions estratègiques de cooperació al desenvolupament".

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exemps de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a la contractació d'un expert/a per a l'elaboració i/o avaluació del Pla director de cooperació al desenvolupament.

Import màxim d'ajut: 16.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

S'ha de lliurar una còpia del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament elaborat i/o del seu informe final d'avaluació. Aquest document ha d'annexar el detall del procés dut a terme i la metodologia emprada (enfocament metodològic i descripció de les fases i activitats principals, amb el calendari executat; estructura creada per al procés; eines i espais de recollida d'informació; llistat de persones i entitats participants; etc.).
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - En el cas de que l'ajuntament rebi finançament de la Diputació per a l'elaboració d'un Pla d'internacionalització, s'han de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració d'ambdós plans.
- Import mínim d'ajut: 5.000 euros. La sol·licitud ha de permetre poder aplicar aquest import mínim.
- Import màxim per trams de població: de 5.001 a 50.000 habitants: 12.000 euros; a partir de 50.001 habitants: 16.000 euros.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20199