Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Protecció civil

Plans de protecció civil municipals - DUPROCIM

La normativa de protecció civil i el Decret 155/2014, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals, determinen els municipis que han d'elaborar plans de protecció civil. Els municipis obligats hauran de redactar el document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), per a la planificació de la protecció civil en el seu terme, que incorporarà tots els riscos que afectin el municipi.
La finalitat del recurs és la redacció dels documents de protecció civil municipals necessaris per donar compliment a la normativa vigent, i inclou:
- La redacció del DUPROCIM
- L'actualització, revisió i simulacre del DUPROCIM homologat amb eina de gestió de l'operativa municipal d'emergències
- La implantació del DUPROCIM homologat.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de vulnerabilitat del municipi
Es tindran en compte el nombre riscos i els plans de protecció civil que cada municipi té l'obligació o recomanació d'elaborar d'acord amb el Mapa de protecció civil de Catalunya, així com el número d'urbanitzacions i altres vulnerables que s'han d'incorporar al DUPROCIM i determinen el grau de vulnerabilitat del municipi. En cas de manca de disponibilitat pressupostària per atendre tota la demanda es prioritzaran les sol·licituds de redacció del DUPROCIM.
50
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població
Graduació en funció de la població, amb preferència pels ens que tinguin menys habitants.
40
Sol·licitud reiterada no atesa en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària
Es prioritzen els municipis amb sol.licituds reiterades no ateses en catàlegs anteriors per manca de disponibilitat pressupostària.
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: Atès que son fases diferenciades, es valoraran per separat la redacció, l'actualització, revisió i simulacre i la implantació del DUPROCIM homologat.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20197