Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Observatoris del desenvolupament econòmic local

Suport destinat a enfortir les activitats i els serveis prestats per la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). Aquests observatoris tenen per objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre, de manera continuada, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament econòmic local.

Els municipis destinataris han de tenir una població superior a 100.000 habitants.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud. L'ens ha de formar part de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).

Els criteris de distribució del fons són:
A. Manteniment d'una estructura mínima de suport. Cada ens rebrà una quantitat fixa per assegurar l'estructura.

La resta de recursos es distribuiran de la manera següent:
B. Territorial. El 20% en funció de l'àmbit territorial d'anàlisi i el nombre d'habitants:
- Anàlisi supramunicipal:
Major o igual a 20 municipis, un 20%
Menor o igual a 19 municipis, un 15%
- Anàlisi municipal: major o igual a 100.000 habitants, un 10%
C. Producció. El 60% en funció de les activitats desenvolupades el 2019:
- Productes permanents:
Menor o igual a 3 productes, un 10%
De 4 a 6 productes, un 20%
Major o igual a 7 productes, un 30%
- Serveis d'atenció de consultes, un 10%
- Accessibilitat web, un 10%
- Altres (estudis, informes, etc.), un 10%
D. Assistència i participació. El 20% en funció de la seva assistència i participació a les activitats organitzades el 2019 en el marc de la XODEL:
- Assistència:
Major o igual a 75%, un 15%
Major o igual a 50% i menor de 74%, un 10%
Menor o igual a 49%, un 0%
- Participació, un 5%


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% de la execució de les despeses elegibles totals
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Donar resposta al 95% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 1 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 2.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 2 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

Tel. 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20185