Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Xarxa viària de titularitat municipal

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2020-2021)

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi.
Així mateix, a la demarcació de Barcelona existeixen diversos municipis pertanyents a territoris de muntanya (municipis de comarques de muntanya o de zones de muntanya) amb unes necessitats importants de vialitat hivernal per als seus camins d'us públic. S'ofereix també un suport que ajudi a fer front a les despeses que ocasiona.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Municipis sense accés per carretera al nucli principal o que formin part d'una comarcao zona de muntanya 100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: S'haurà de detallar l'origen i el final dels camins i la seva longitud, així com aportar un plànol de la seva ubicació. Aquesta informació es pot presentar en format digital, preferentment SIG o CAD comprimit.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament que pot incloure l'ajut per l'accés al nucli principal del municipi, l'ajut pels camins d'us públic o ambdos. L'ajut que en aquest cas s'atorgarà només serà un, el d'import més alt dels dos sol·licitats.
Altres condicions: Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vilalitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi serà de 1.800 euros/Qm d'accés i per temporada.
Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'us públic:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'us públic serà de 29euros/Qm de camí i per temporada.
- Tindran dret a l'ajut els municipis pertanyents a comarques de muntanya o zones de muntanya.
- Els camins han de ser d'us públic, aptes per a trànsit rodat i han de ser interurbans.
Respecte als dos ajuts:
- Despeses elegibles: maquinària llevaneus, incloent-hi despeses de la mateixa, elements de seguretat i salut obligatoris, així com el personal i els fundents necessaris, estrictament destinats a l'accés o camins sol·licitats.
- La subvenció mínima a atorgar es de 1.000 euros.
- En cas que la suma de les ajudes acceptades superi el pressupost previst, es disminuiran les ajudes de forma proporcional amb un límit mínim per ajuntament de 1.000 euros.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 30.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució pluriennal: 01/01/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició d'inversions

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures

Tel. 934 022 190
ot.g.infraest@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20184