Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà

L'objectiu del recurs és donar suport als municipis per garantir la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà, quan hi ha mancances en petites infraestructures de la xarxa d'abastament que no permeten garantir la qualitat de l'aigua. Mancances que es detecten a través de les inspeccions oficials de la Generalitat de Catalunya com a autoritat sanitària i en el desenvolupament del suport material que presta la Diputació de Barcelona. L'objectiu final és doncs protegir la salut de les persones enfront als riscos derivats de l'aigua de consum humà.
Actuacions objecte del suport:
· Protecció i adequació sanitària de les captacions subterrànies (protecció de ventilacions dels brocals, construcció d'arquetes, casetes de protecció, desguassos, sobreeixidors, canals de derivació, revestiment interior, tubs de captació, perímetres de protecció; automatització de la captació per diferents paràmetres; instal·lació de mesuradors ...).
· Protecció i adequació sanitària de les captacions superficials (perímetres de protecció, instal·lació d'arqueta de decantació i prefiltre de graves/sorra, automatització de la captació per diferents paràmetres, instal·lació de mesuradors,...).
· Millora del tractament de l'aigua (instal·lació d'autoanalitzadors i dosificadors automàtics de clor, mesuradors de pH, terbolesa, etc..., instal·lació de sistemes de telecontrol, altres sistemes/processos de tractament per coagulació, oxidació...).
· Millores dels dipòsits (instal·lació de mesuradors i adequació estructural del dipòsit d'acord amb la normativa sanitària, instal·lació de desaigües, connexions, bypassos, bicompartimentacions, punts de mostreig adequats,...).
· Millores de les conduccions d'aigua (sectorització de la xarxa, instal·lació de punts de presa de mostres, punts de purga, mesuradors de clor, substitució de materials que puguin suposar un risc sanitari).
· Adquisició d'aparell de mesura portàtils (mesuradors de clor, pH, terbolesa i altres paràmetres).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
L'ajuntament ha de rebre del Servei de Salut Pública suport material pel control sanitari de l'aigua de consum humà.
S'ha d'haver detectat una deficiència a la xarxa o en el control analític que posi en risc la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà
L'ajuntament ha d'indicar l'estat d'execució de les actuacions mitjançant la complimentació del formulari annex a la sol·licitud
Les actuacions NO requereixen licitació:
· Es disposa de finançament complert per executar l'actuació, tenint en compte l'aportació de la Diputació de Barcelona.
· L'òrgan competent de l'ens executor ha aprovat l'adjudicació o reconegut les obligacions corresponents a l'objecte d'ajut.
· S'han realitzat els estudis previs que preceptivament exigeix la normativa aplicables a l'obra objecte de l'ajut.

Les actuacions SI requereixen licitació:
· Es disposa de finançament complert per executar l'actuació, tenint en compte l'aportació de la Diputació de Barcelona.
· L'òrgan competent de l'ens executor ha aprovat l'expedient de contractació i disposat l'obertura del procediment d'adjudicació, conforme l'establert en la normativa en matèria de contractació.
· S'han realitzat els estudis previs que preceptivament exigeix la normativa aplicables a l'obra objecte de l'ajut.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-056, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-056-20.pdf
- Projecte i pressupost de l'actuació.
- Acta de la darrera inspecció oficial duta a terme per l'autoritat sanitària (Generalitat de Catalunya).

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles:
Capítol 6.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-013, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-013-20.pdf
- Fotografies de les actuacions realitzades.
- Documentació relativa a l'acabament (acta de recepció de l'obra, certificació final de l'obra, etc. ), si escau.
Període d'execució i justificació: Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020
Justificació fins 15/11/2020

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Llei 140/2003, de 7 de febrer, de criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20183