Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Mesures locals de mitigació i adaptació al canvi climàtic i de promoció de la sostenibilitat

El recurs consisteix en l'elaboració de plans d'acció municipal relacionats amb la mitigació i l'adaptació municipal al canvi climàtic i als seus impactes (línia 1) i la redacció d'estudis alineats amb els ODS (línia 2):
La línia 1 es centra en la elaboració de plans d'acció contra el canvi climàtic (plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima, PAESC), adaptació de polítiques climàtiques locals als reptes derivats del Nou Pacte (30/40), elaboració d'estudis locals/sectorials d'adaptació al canvi climàtic, adaptació dels PAES als nous requeriments.
La línia 2 inclou alinear els plans estratègics del municipi amb els ODS i elaborar l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible centrada en els aspectes més ambientals i acció climàtica. Aquest suport es vincula amb els ODS, especialment amb els de Planeta, el de ciutats i comunitats sostenibles i el d'energia assequible i no contaminant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Qualitat del projecte
Linia 1: Presentar les dades dels consums dels anys 2005, 2012, 2014, 2016 i 2018 i 2019, si està disponible.
Linia 2: Presentar les accions prèvies Agenda 21/ PDE/PAESC i actuacions en ODS ja fetes.
60
Situació dins del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses (només línia 1)
Situació dins del Pacte d'alcaldes i alcaldesses (només per línia 1): 25 punts.
- Ser nou al pacte: 25 punts.
- Tenir ja el PAES redactat: 10 punts.

Grau d'implementació d'accions relacionades amb la sostenibilitat (només per línia 2):
- Haver redactat una Agenda 21 Local i haver fet un seguiment actualitzat, o
- Disposar d'un PAES / PAESC, o
- Disposar d'altres plans o polítiques estratègiques relacionades amb els ODS actualitzades.
En els tres casos s'atorgaran els 25 punts.
25
Treball en xarxa
Linia 1:
- Estar adherit al nou Pacte dels Alcaldes [5 punts].
- Estar adherit a la XCPS [5 punts].
- Altres xarxes i ens supralocals (a valorar) [5 punts].
Linia 2:
- Estar adherit al nou Pacte dels Alcaldes [5 punts].
- Estar adherit a la XCPS [5 punts].
- Formar part d'un Cercle d'Intercomparació o Grup de treball [5 punts].
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-008, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-008-20.xlsx
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Els municipis pertanyents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han de tenir ja redactat el Pla d'adaptació.
Per la redacció dels PAESC en municipis que tenen un PAES elaborat cal haver fet un seguiment del Pla com a mínim.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, Llei 16/2017 del 1 d'agost de canvi climàtic.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20180