Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Indicadors bàsics del mercat de treball

Elaboració d'un informe en format HTML que inclou l'anàlisi i l'explicació d'un conjunt d'indicadors que proporcionen una diagnosi de la situació del mercat de treball en l'àmbit municipal, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques locals en matèria d'ocupació.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'd'entre 1.001 i 50.000 habitants, mancomunitats

Requisits de concessió:
Existència de massa crítica poblacional: ens locals amb població superior a 1.500 habitants i fins a 50.000 habitants
Àmbit territorial adequat: ens locals de la segona corona metropolitana i les comarques d'interior de la província
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 19/08/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20166