Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Convivència, diversitat i drets civils

Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana

Des de l'any 2006 la Diputació de Barcelona lidera el programa de mediació ciutadana a través del qual ofereix suport econòmic i tècnic per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana. A 2019 un total de 46 ens locals disposen d'aquests serveis a la província de Barcelona.

Després de 13 anys de recorregut el Servei de Mediació Ciutadana es posiciona com un suport fonamental per a l'impuls de la convivència actuant com a ròtula entre l'ens local, l'espai públic i les comunitats de veïns treballant en favor de la convivència, oferint vies no adversarials de prevenció, gestió i resolució de conflictes que sorgeixin al municipi, a través de la cultura del diàleg i la coresponsabilització del conjunt de la ciutadania, de forma transversal i cooperativa, fomentant la sensibilització i la formació.

El fons de prestació per a l'impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana s'adreça a aquells ajuntaments o ens supramunicipals que disposen d'un servei de mediació ciutadana en funcionament i formen part del Programa de Mediació de la Diputació durant almenys l'any 2019. La distribució del suport es concreta en cinc trams de població (prenent com a referència les dades oficials INE) a qui s'associa un volum d'hores a la setmana de prestació del Servei de Mediació Ciutadana.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Els ens han de disposar de servei de mediació ciutadana i haver estat al programa de mediació ciutadana de la Diputació durant almenys el 2019.
- L'entrada de nous ens al fons es condiciona a un projecte del servei i l'informe de viabilitat favorable elaborat pel servei (veure recurs de "Anàlisi de la viabilitat de la creació d'un servei de mediació ciutadana").
- El servei ha de ser gratuït i obert al públic, i ha de garantir l'atenció a la ciutadania tot l'any. Si de forma extraordinària s'ha de tancar, s'ha de comunicar de manera formal a la Diputació.
- Destinar l'import concedit a cobrir part de les despeses de contractació de professional/s de mediació i suport al manteniment del servei de mediació durant l'any de vigència.
- Contractar i/o disposar de professional/s de la mediació per les hores setmanals que corresponguin en funció de la població/tram fixat.
- Si el servei es presta per empresa externa cal prorratejar les hores de vacances de l'any per donar compliment a les hores setmanals mínimes en còmput anual.
- En cas que la contractació dels/les mediadors/es sigui per capítol 1 cal contractar i justificar el compliment de les hores setmanals segons el calendari laboral, sense prorratejar les hores de vacances.
- S'ha de comunicar a la Diputació qualsevol canvi en l'equip de mediació.
- Aportar els recursos materials i tècnics necessaris per al desenvolupament de seva tasca.
- Fer difusió de l'existència i característiques del servei.
- Participar al cercle de comparació intermunicipal de mediació ciutadana de la Diputació.
- Afavorir la participació de professionals en les accions formatives que ofereix la Diputació. Participació obligatòria en els espais de compartició de la pràctica de la mediació si el servei és unipersonal i durant el primer any d'entrada en funcionament.
- Fer constar a la web l'existència del servei i característiques d'accés.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.

Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - Activitat: Formularis de memòria, d'acord amb el model existent.
- Servei i organització: Certificat del secretari/a on consti si el servei de mediació ha estat obert ininterrompudament i/o els mesos en que ha estat obert, horari d'obertura, hores setmanals i anuals de contractació professional/s de mediació. Cal que el certificat relacioni els/les mediadors/es del servei (nom, cognoms i DNI) i que indiqui si aquest personal ha estat contractat amb capítol 1 o 2.
- Professional: Còpia autèntica del títol de mediació dels/de les professionals del servei de mediació que cobreixen les hores subvencionades per la Diputació. El títol només s'haurà d'aportar una vegada.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • - Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
    - Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana

Tel. 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20165