Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Convivència, diversitat i drets civils

Implementació de mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE)

Acompanyament als ens locals en la definició, organització i posada en funcionament de mesures alternatives a la sanció econòmica amb la voluntat de potenciar actuacions educatives i/o reparadores.

Les mesures alternatives a la sanció econòmica són un conjunt d'accions que l'ajuntament ofereix a les persones infractores com a alternativa a la sanció econòmica prevista en una ordenança municipal. Aquestes es caracteritzen per tenir una funció socialitzadora i educativa en tant que promou la convivència entre les persones que habiten al municipi, potenciant una relació propera i de col·laboració entre la ciutadania, l'administració i la xarxa d'entitats locals.

La implementació de les mesures alternatives a la sanció econòmica s'estableix a partir de dues lògiques dins de l'organització municipal:
1) El procediment administratiu
2) El procés educatiu i/o reparador

El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en:
- Orientar jurídicament en com incloure les mesures alternatives a la sanció econòmica a les ordenances municipals o reglaments i instruccions tècniques.
- Ajudar en l'organització interna per a la implementació de les mesures alternatives a la sanció econòmica
- Acompanyar en l'execució de les accions amb funció educativa i/o reparadora.

El Servei disposa d'una Guia orientativa per a la implementació de les mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE) als municipis.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació 40
Grau de qualitat tècnica del projecte 30
Transversalitat i treball en xarxa 30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-042, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-042-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local.
Altres condicions: - Tenir ordenança municipal de convivència i civisme vigent. En el cas de no tenir contemplades les mesures alternatives a la sanció econòmica en l'ordenança, voluntat per a introduir-les.
- Disposar d'agents de l'ordre públic amb competència sancionadora.
- Recursos humans i materials necessaris per dur a terme accions educatives i reparadores.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • - Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
    - Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
    - Llei 19/2014, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana

Tel. 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20163