Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals

Implantació i renovació de serveis urbans

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris per a la definició de les obres d'implantació i renovació de serveis urbans: abastament d'aigua potable, clavegueram, enllumenat públic i reg. Pot incloure:
- Estudis
- Projectes.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració de la gravetat i la urgència de la problemàtica 50
Grau de maduresa, viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Població
Menys de 1.000 habitants: [10 punts]; de 1.001 a 5.000 habitants: [8 punts]; de 5.001 a 20.000 habitants: [5 punts]; de 20.000 a 50.000 habitants: [3 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-133, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-133-20.pdf
En cas de sol·licitud de projecte és obligatori adjuntar estudis previs, inspeccions o memòries valorades existents, en cas de no disposar de cap d'aquests documents, la sol·licitud haurà de ser per un estudi.
Cal adjuntar també una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local en el programa "Millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals".

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Donar resposta al 80% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 7 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 15.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 15 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya; Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric; Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn; Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya; Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; Reial Decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 33/2003, de 3 de novembre.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20162