Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Implantació de mesures de gestió sostenible, ambiental i econòmica

Suport econòmic a l'execució de petites actuacions que millorin la qualitat de l'entorn urbà i de l'aire de les ciutats i, per tant, la qualitat de vida de les persones, així com aconseguir que els serveis ambientals municipals, especialment els obligatoris, siguin efectuats amb la major eficiència econòmica i ambiental Contribució als ODS 3, 7, 11, 13 i 15. Amb aquests recurs es pretén:
- Fomentar la mobilitat sostenible: Punts de recàrrega per a flotes municipals, aparcaments bicicleta, promoció de l'ús de la bicicleta a la feina, actuacions derivades de PDE, de PAESC, ...
- Instal·lació d'elements per la renaturalització d'espais urbans per crear refugis climàtics, per al foment de la biodiversitat (caixes niu, hotels d'insectes...), per la creació de microhàbitats, accions derivades de PAESC, solucions basades en la natura, etc.
- Materials i equips per treballar, d'una manera segura, amb materials que continguin amiant.
- Fomentar l'aplicació de les TIC (telegestió, telemesura, sensors, software...) per la gestió dels serveis municipals (recollida de residus, neteja viària, proveïment d'aigua, enllumenat, millora del reg, mobilitat ...)
- Ús més eficient dels recursos (aigua, energia,...) i mesures d'adaptació al canvi climàtic.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva
-Projecte innovador: refugis climàtics i us de tecnologies Smart per a la gestió de serveis municipals: [15 punts].
-Projectes vinculats amb la mobilitat a la feina: [15 punts].
-Punts de recàrrega: [15 punts].
-Viabilitat del projecte, pressupost total de més de 15.000 euros, 0 punts; entre 15.001 i 10.000 euros, 5 punts; i menys de 10.000 euros, 10 punts.
-Estalvi teòric en l'ús de recursos, aigua o energia: [5 punts].
60
Nombre d'habitants de l'ens
-Menys de 1.000 habitants: [30 punts]
-De 1.001 a 5.000 habitants: [20 punts]
-De 5.001 a 10.000 habitants: [15 punts]
-De 10.001 a 20.000 habitants: [10 punts]
-Més de 20.000 habitants: [5 punts]
-En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
30
Treball en xarxa
- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: [5 punts]
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses: [5 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-007, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-007-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació; Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20161