Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores

Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans

Les persones grans poden ser especialment vulnerables a patir maltractaments. Per tal de millorar la capacitat dels i de les professionals municipals de prevenir, detectar i intervenir en aquestes situacions, la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals titulars d'una àrea bàsica de serveis socials un model de Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans,per a que sigui adaptada a la realitat de cada territori.

Mitjançant aquest recurs tècnic s'oferexen 2 tipus d'actuacions:
- Suport per a l'elaboració de la Guia. Es concreta en un procés de treball que inclou la constiució d'una Taula de persones grans, la capacitació d'agents i professionals, i el disseny i redacció del document de Guia Local.
- Suport a la implementació i avaluació de la Guia. Adreçat a aquells ens locals que han elaborat el document prèviament. El suport està concebut com un espai de millora consistent en la participació dels i de les professionals municipals en sessions de treball grupal i en el lliurament d'un document final que recull els aspectes treballats.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de consolidació del treball en xarxa
- 40 punts: existeixen estructures estables de coordinació i treball en xarxa, tant a nivell intern com extern a l'ens local, amb antecedents i experiència en el desenvolupament de projectes transversals.
- 20 punts: existeixen estructures estables de coordinació a nivell intern necessàries per al desenvolupament del projecte (comissions tècniques específiques).
-10 punts: s'identifiquen els agents implicats en el desenvolupament del projecte però no existeixen estructures creades ni antecedents de treball en xarxa.
- 0 punts: no s'identifiquen els agents implicats en el projecte.
40
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
- 30 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert.
- 20 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb algunes deficiències i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert.
- 10 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació amb les característiques del recurs ofert.
- 0 punts: Els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no s'ajusten a les característiques del recurs ofert.
30
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
- 40 hores o més dedicades a tot el projecte:[30 punts].
- Entre 25 i 39 hores dedicades a tot el projecte: [20 punts].
- Entre 16 i 24 hores dedicades a tot el projecte: [10 punts].
- Menys de 15 hores dedicades a tot el projecte: [5 punts].
30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-029, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-029-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.
Altres condicions: - Per poder sol.licitar el suport a la implantació i avaluació de la Guia local cal disposar del document finalitzat i adjuntar-lo a aquesta sol.licitud (només en cas de no haver-lo elaborat amb el suport de la Dipuació de Barcelona).
L'ens sol·licitant ha de ser titular d'una àreea bàsica de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, etc.).

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 3 mesos des de la realització de l'objecte de l'assistència.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20159