Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores

Grups de suport emocional i d'ajuda mútua (GSAM)

Recurs adreçat a cuidadors i cuidadores no professionals de persones que es troben en situació de dependència per raó d'edat, estat de salut o diversitat funcional, amb independència que estigui o no valorada per la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Els grups són un espai de relació i suport psicològic que possibilita l'expressió de sentiments, emocions i preocupacions associades a les tasques de cura, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i, indirectament, de les persones de les que tenen cura.
Es posa a disposició dels ens locals el suport d'un/a professional, preferentment de l'àmbit de la psicologia, per a conduir 10 sessions grupals d'una hora i mitja de durada.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Antecedents: participació en l'anterior edició
- Si l'any 2019 no va tenir GSAM: [50 punts].
- Si l'any 2019 va tenir GSAM i l'assistència mitjana va ser igual o superior a 6 persones: [25 punts].
- Si l'any 2019 va tenir GSAM i l'assistència mitjana va ser inferior a 6 persones: [0 punts].
50
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
Hores totals de dedicació a la gestió i coordinació del grup:
- 20 hores o més: [50 punts].
- Entre 10 i 19 hores: [25 punts].
- Menys de 10 hores: [0 punts].
50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-028, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-028-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens.
Altres condicions: - Un municipi només pot ser beneficiari d'un GSAM (municipal o supramunicipal).
- Els grups hauran d'estar formats com a mínim per 6 persones.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20158