Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Activitats i establiments

GIA - Aplicació informàtica per a la gestió de les activitats

El GIA és una aplicació informàtica corporativa amb accés web, dissenyada i desenvolupada per la Diputació de Barcelona per facilitar als ajuntaments usuaris la gestió de les activitats. El GIA consta de dos mòduls vinculats entre ells:
- Una base de dades del cens d'activitats fàcilment actualitzable (dades generals, classificació, situació administrativa, dades tècniques i sectorials, ubicació, fotografia, documentació annexa)
- Una eina de suport a la tramitació.

El recurs inclou la implementació i el manteniment de l'eina i la formació contínua del personal usuari.

Consulteu les condicions d'acces a l'aplicació i més informació referent a la publicació de les dades i la vigència de l'assistència a: www.diba.cat/documents/205293/228329434/Cat2019_GIA_condicions+acces.pdf

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Sol·licitud presentada correctament
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectables públics i les activitats recreatives; Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20156