Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals

Gestió i consolidació de grups de treball i de debat en l'àmbit del comerç

Impuls, creació i coordinació de grups de treball amb els governs locals per afavorir el debat, la reflexió i la solució de problemes o necessitats en l'àmbit del comerç tot fomentant la transversalitat i la cooperació público-privada.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de transversalitat 40
Grau de desenvolupament de mecanismes de seguiment i avaluació 20
Grau d'innovació i de transferibilitat a altres ens 20
Grau de desenvolupament de mecanismes de participació de societat civil i dels agents locals 20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-076, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-076-20.pdf

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Gestió relacional

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Comerç

Tel. 934 049 116
gs.comerc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20154