Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Actuacions en equipaments i espai públic

Gestió dels cementiris municipals

Amb l'objectiu de millorar la gestió dels cementiris municipals, pot incloure l'elaboració de:
- Inventari de cementiris municipals: transformació dels llibres de registre del cementiri en una base de dades GESCEM, amb la identificació de cada unitat d'enterrament i la seva informació associada (difunts, titulars, concessions, etc.) i detecció de disfuncions. El programari per a la gestió posterior no s'inclou.
- Estudi de costos de manteniment de cementiris municipals: valoració del manteniment anual del cementiri (urbanització i obra civil del recinte, reparacions de posada a punt, despeses i consums, i neteja), revisió del compliment de la normativa vigent i anàlisi financera de les taxes


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabiltat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Valoració de la gravetat de la problemàtica 40
Població
Menys de 1.000 habitants: [20 punts]; de 1.001 a 5.000 habitants: [15 punts]; de 5.001 a 20.000 habitants: [10 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-132, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-132-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local en el programa "Actuacions en equipaments i espai públic".
Altres condicions: - Recurs exclussivament per a cementiris de propietat municipal o bé privats amb conveni de gestió a càrrec municipal
- Els municipis que presentin sol·licitud del treball d'inventari han d'haver comunicat la designació del Responsable de protecció de dades municipal a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i ho han de consignar al formulari adjunt.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 2/1998, de 3 d'abril, de policia sanitària mortuòria; Decret 297/1997 de 25 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20153