Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Cartografia i sistema d'informació geogràfica

Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma SITMUN

Es tracta d'un servei en continu que està subjecte a les especificacions de la prestació determinades al document: (http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/EspecificacioRecursSITMUN.pdf)
El recurs inclou:
- Connexió al Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN), sistema d'informació geogràfica per a la consulta, gestió i anàlisi territorial.
- Mòduls per a l'actualització de la informació geogràfica competència municipal, com ara, adreces postals, inventari de serveis i equipaments, seguiment de llicències d'obra, incidències cíviques i incidències a la via pública.
- Descàrrega o extracció de dades en els formats i sistemes de coordenades, segons normativa vigent.
- Geoportals d'infraestructures de dades espacials (IDE) locals a escala municipal amb possiblitat de poder ser integrats als webs municipals.
- Formació en l'ús de les funcionalitats SITMUN.

La plataforma SITMUN permet compartir i publicar capes d'informació geogràfica generades pels departaments de la Diputació, els ens locals de la demarcació de Barcelona i altres administracions. Un dels seus components és un sistema d'informació geogràfica transversal que permet visualitzar, gestionar i relacionar dades de diferents temàtiques en un únic mapa, amb informació oficial.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'ens local ha d'estar adherit a la xarxa local SITMUN.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Cal adjuntar el document d'adhesió a la Xarxa Local SITMUN degudament signat. Descarregueu-lo a: http://sitmun.diba.cat/docs/xlsitmun/AdhesioProtocolXLSITMUN.pdf

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el sistema cartogràfic nacional; Decret 62/2010, 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya; Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya; Directiva 2007/2/CE per la que s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea; Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la llei hipotecaria aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refòs de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local

Tel. 934 022 036
ot.cartosig@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20151