Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Igualtat i sostenibilitat social

Garantia de drets bàsics

Suport tècnic en el desenvolupament de programes, projectes i/o accions que tinguin per objecte el dret de les persones a un nivell de vida adequat, és a dir, l'alimentació, l'allotjament i els subministraments.
L'acompanyament segueix principalment una metodologia de treball en xarxa i de caire transversal, tot donant prioritat a aquelles actuacions d'atenció a les necessitats més elementals de les persones que comptin amb la col.laboració i la participació de diferents agents (entitats socials, altres departaments de l'ens local i/o altres municipis).

Per tal de facilitar la tasca d'assessorament, compta amb dos subproductes:
- Projectes de suport al dret a l'habitatge des de l'àmbit social.
- Suport tècnic a projectes i serveis pel dret a l'alimentació.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació mínima de 40 h mensuals al projecte: [30 punts]
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 20 i 29 h mensuals al projecte: [20 punts]
L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 10 i 29 h mensuals al projecte: [10 punts]
Menys de 10 hores: [0 punts]
30
Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals
No han rebut assistència en projectes similars en els 5 anys anteriors: [30 punts]
No han rebut assistència en projectes similars en els 3 anys anteriors: [20 punts]
No han rebut assistència en els 2 anys anteriors: [5 punts]
30
Treball en xarxa amb altres actors
Hi participen com a mínim 3 agents diferents de l'ens local (departaments municipals i entitats socials): [30 punts]
Hi participen 2 agents diferents de l'ens local: [20 punts]
Hi participa 1 sol agent de l'ens local: [10 punts]
30
Existència de documentació tècnica sobre la matèria
Si tenen documentació: [10 punts]
Si no tenen documentació: [0 punts]
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-027, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-027-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: 1 entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SAD: TASSAD i Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.

Garantir que un mínim del 75% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20149