Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Funció educativa de les famílies

Actuacions per enfortir la funció educativa, la participació i l'acompanyament a les famílies en els processos educatius dels fills i filles. Es concreta en tallers i xerrades, projectes de suport i espais de debat educatiu. Consulteu l'oferta d'activitats mitjançant el Catàleg sectorial de suport a la Funció educativa de les famílies disponible a://www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/families


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud: [40 punts].
- Disponibilitat d'equips de treball per dur a terme l'actuació: [20 punts].
- Adequació dels resultats esperats en finalitzar l'actuació: [10 punts].
70
Nombre d'habitants de l'ens 20
Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-103, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-103-20.pdf
Quan es sol·licitin actuacions que s'hagin de dur a terme en escoles o centres educatius, caldrà annexar una declaració de compromís per cada escola o centre previst. Podeu descarregar-vos el model a: www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/families
Nombre màxim de sol·licituds: Tres sol·licituds per ens.
Altres condicions: - Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran desestimades per incompliment de requisits.
- Al camp 'Actuació' de la sol·licitud electrònica cal consignar el nom de l'activitat sol·licitada. Consulteu l'oferta d'activitats i projectes a: www.diba.cat/educacio/convocatoria-2020/families
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formualri de dades tècniques de l'activitat sol·licitada.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: En determinats recursos, la persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i l'avaluació dels resultats.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 19/08/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20148