Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Prestació de serveis d'habitatge

Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible

Suport econòmic per a projectes que permetin mantenir, ampliar i millorar l'oferta d'habitatge de lloguer assequible al municipi per aquells ens locals que disposin de conveni vigent amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) per a la gestió del programa de mediació per al lloguer social i/o per a la constitució d'una OLH des d'on s'estiguin realitzant accions per al foment del lloguer assequible i estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Local d'Habitatge (XSLH) de Diputació de Barcelona.

Hi poden concórrer projectes que contribueixin a la captació de nous habitatges, la creació o enfortiment de programes de mediació (borses), la creació o enfortiment de programes de mobilització o gestió d'habitatges amb finalitats socials impulsats des dels serveis municipals d'habitatge, facilitar l'accés dels arrendataris als habitatges o a evitar-ne la pèrdua, facilitar l'augment de la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer assequible.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

La quantia del suport econòmic es calcula multiplicant l'aportació anual base per un coeficient d'actuacions practicades on:
a) L'aportació anual base s'estableix segons el tram poblacional de l'ens destinatari on el volum de població es correspon amb la suma de la població de l'ens destinatari, més la població dels municipis de la seva àrea d'influència.
B) El coeficient d'actuacions practicades es fixa per a cada ens destinatari en funció de la seva ràtio de:
- Estructura. Integritat de prestació de serveis d'habitatge, segons es disposi, en conveni amb l'AHC, d'OLH i/o Borsa de lloguer.
- Borses d'habitatge. Habitatges gestionats en relació a la mitjana ponderada del total d'habitatges gestionats a les Borses de Mediació de Lloguer Social (BMLLS).


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-042, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-042-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
Altres condicions d'execució i justificació: Programa de treball del fons de prestació.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge;Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20147