Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitants

Fomentar les activitats impulsades pels ens locals de fins a 10.000 habitants a l'àmbit europeu i internacional.

Pot incloure:
- Suport a l'establiment o enfortiment d'agermanaments/relacions bilaterals entre territoris
- Assessorament per a la concepció, presentació i gestió de projectes europeus i internacionals (cerca de socis, accés a fons de finançament, avaluació d'impacte etc.)
- Accions de sensibilització, informació i formació sobre temes d'àmbit europeu i internacional
- Accions programades en el marc de projectes europeus i internacionals en execució


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Coherència objectius-resultats esperats i activitats a desenvolupar [30 punts].
2. Compromís polític i grau d'implicació de les àrees municipals [20 punts].
3. Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació [20 punts].
70
Solidesa de l'actuació en termes d'impacte en el territori i en la ciutadania
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Grau d'implicació d'agents locals del territori i de representants de la societat civil i la ciutadania en l'actuació sol·licitada [10 punts].
2. Impacte esperat en el curt i mitjà termini en el reforç de les relacions europees i/o internacionals de l'ens local i el territori [10 punts].
20
Absència de revocació parcial superior al 50% o renúncia en el mateix recurs en les 2 edicions anteriors (2019 i 2018) 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-183, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-183-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
El percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments (veure Informació complementària), participació en fires empresarials.


El 50% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments europeus i internacionals (allotjament, transport, dietes i obsequis protocolaris).
Import màxim d'ajut: 3.500 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-046, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-046-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20144