Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Finançament per a l'alineament de polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

S'ofereix suport econòmic als ens locals per a la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través de les polítiques locals. L'objectiu és afavorir l'alineament del pla de mandat o línies estratègiques locals amb els reptes globals acordats en el marc de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

El recurs pot incloure:
- Alineament i localització dels ODS
- Dinamització de reunions amb equip de govern, personal tècnic i altres agents implicats per orientar les polítiques municipals als ODS
- Accions de sensibilització dels ODS envers a la ciutadania
- Edició de materials sobre la localització dels ODS a l'ens local i el territori
- Disseny d'indicadors per al seguiment i avaluació de l'alineament i la localització.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i innovació
- Coherència de la proposta amb l'objectiu del recurs: [15 punts].
- Coherència en el plantejament de la proposta amb les diferents fases d'execució: [10 punts].
- Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació: [5 punts].
30
Grau d'implicació de les àrees municipals i d'altres agents locals del territori
- Àrees municipals implicades: [15 punts].
- Grau d'implicació d'agents locals (entitats, empreses, ciutadania, etc.): [15 punts].
30
Grau de lideratge polític de l'ens local en la definició i execució de l'actuació
- Grau de transversalitat en la definició i execució de l'actuació i implicació Alcaldia/Gerència: [10 punts].
- Coherència amb documents estratègics municipals (PAM, Plans estratègics, etc.): [10 punts].
20
Accions prèvies en relació amb els ODS
1. Actuacions realitzades en matèria d'alineament amb els ODS (ex. Diagnosi; planificació): [10 punts].
2. Actuacions realitzades en matèria de sensibilització i/o formació en matèria d'ODS (àmbit intern i/o extern): [10 punts].
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: No haver sol·licitat, per a la mateixa actuació, el recurs "Assistència en l'alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible".

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Per als ens amb població fins a 20.000 habitants, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, del 30%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències
d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments, participació en fires sectorials i missions empresarials.


Fins al 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments (allotjament, transport i dietes).
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

L'ens ha de lliurar una còpia del document d'alineament del Pla de mandat/línies estratègiques o un informe de l'actuació executada mitjançant aquest recurs.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: En el cas que l'ens local rebi finançament de la Diputació per impulsar altres actuacions vinculades a la localització de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i/o plans estratègics, s'han de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració de les actuacions previstes en aquest recurs.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20139