Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Agenda 2030

Finançament per a l'alineament de polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

S'ofereix suport econòmic als ens locals per a la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través de les polítiques locals. L'objectiu és afavorir l'alineament del pla de mandat o línies estratègiques locals amb els reptes globals acordats en el marc de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

El recurs pot incloure:
- Alineament i localització dels ODS
- Dinamització de reunions amb equip de govern, personal tècnic i altres agents implicats per orientar les polítiques municipals als ODS
- Accions de sensibilització dels ODS envers a la ciutadania
- Edició de materials sobre la localització dels ODS a l'ens local i el territori
- Disseny d'indicadors per al seguiment i avaluació de l'alineament i la localització.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació, execució i innovació
- Coherència de la proposta amb l'objectiu del recurs: [15 punts].
- Coherència en el plantejament de la proposta amb les diferents fases d'execució: [10 punts].
- Pressupost adequat a la dimensió de l'actuació: [5 punts].
30
Grau d'implicació de les àrees municipals i d'altres agents locals del territori
- Àrees municipals implicades: [15 punts].
- Grau d'implicació d'agents locals (entitats, empreses, ciutadania, etc.): [15 punts].
30
Grau de lideratge polític de l'ens local en la definició i execució de l'actuació
- Grau de transversalitat en la definició i execució de l'actuació i implicació Alcaldia/Gerència: [10 punts].
- Coherència amb documents estratègics municipals (PAM, Plans estratègics, etc.): [10 punts].
20
Accions prèvies en relació amb els ODS
1. Actuacions realitzades en matèria d'alineament amb els ODS (ex. Diagnosi; planificació): [10 punts].
2. Actuacions realitzades en matèria de sensibilització i/o formació en matèria d'ODS (àmbit intern i/o extern): [10 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: No haver sol·licitat, per a la mateixa actuació, el recurs "Assistència en l'alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible".

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Per als ens amb població fins a 20.000 habitants, el percentatge de cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, del 30%. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències
d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments, participació en fires sectorials i missions empresarials.


Fins al 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona es pot destinar a despeses vinculades a desplaçaments (allotjament, transport i dietes).
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

L'ens ha de lliurar una còpia del document d'alineament del Pla de mandat/línies estratègiques o un informe de l'actuació executada mitjançant aquest recurs.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: En el cas que l'ens local rebi finançament de la Diputació per impulsar altres actuacions vinculades a la localització de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i/o plans estratègics, s'han de preveure mecanismes de coordinació en l'elaboració de les actuacions previstes en aquest recurs.

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20139