Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Dones i LGTBI

Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere

Suport econòmic per a garantir la sostenibilitat de programes d'igualtat de gènere:
- Accions i campanyes de sensibilització
- Elaboració i/o implementació de plans d'igualtat de gènere
- Creació i manteniment de centres d'informació i recursos per a dones
- Disseny i desenvolupament de projectes transversals i/o interseccionals

Suport econòmic per a garantir la sostenibilitat de programes de diversitat sexual, afectiva i de gènere:
- Campanyes i accions de sensibilització
- Disseny i/o implementació de plans, projectes transversals i/o interseccionals
- Creació i implementació de punts d'atenció i serveis especialitzats


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població
- Municipis i mancomunitats: fins a 15.000 habitants; de 15.001 a 30.000 habitants; de 30.001 a 50.000 habitants, de 50.001 a 200.000 habitants; més de 200.000 habitants.
- Consells comarcals: fins a 100.000 habitants; de 100.001 a 200.000 habitants; de 200.001 a 500.000 habitants; de 500.001 a 1.000.000 habitants; més de 1.000.000 habitants.
60
Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i claretat expositiva
Concepció i desenvolupament tècnic, màxim 10 punts, a raó de:
- Claredat en la definició dels objectius, màxim 5 punts.
- Desenvolupament de la metodologia, màxim 5 punts.

Gestió, seguiment i avaluació, màxim 10 punts, a raó de:
- Definició de la forma de gestió, màxim 2 punts.
- Definició de metodologies de seguiment i avaluació, màxim 8 punts.

Innovació i transferibilitat, màxim 10 punts, a raó de:
- Actuacions poc comunes a la demarcació de Barcelona, màxim 4 punts.
- Aplicació de noves metodologies, solucions tècniques i organitzatives, màxim 4 punts.
- Iniciativa que pot ser desenvolupada per altres ens locals, màxim 2 punts.

Transversalitat/Interseccionalitat del projecte, màxim 10 punts, a raó de:
- Implicació d'altres àrees/serveis de l'ens local, màxim 5 punts.
- Implicació d'agents del territori, màxim 5 punts.
40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf
Altres condicions: En cas que un ens presenti una sol·licitud a títol propi i també formi part d'una sol·licitud conjunta, quan aquesta doble concurrència sigui incompatible d'acord amb les condicions específiques del recurs, preval la sol·licitud conjunta, sempre que compleixi amb els requisits establerts

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 5.000 habitants, els consells comarcals i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Es pot requerir documentació complementària a la memòria de justificació en cas que es consideri necessari.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel. 934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20134