Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Activitats i establiments

Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats

El recurs vol afavorir la disponibilitat del personal tècnic necessari per dur a terme les actuacions de gestió i control de les activitats, com ara verificacions i inspeccions. La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i altra normativa en matèria d'activitats, estableix l'obligatorietat de realitzar actuacions de control ex post sobre les activitats subjectes a comunicació prèvia i/o declaració responsable. Aquestes actuacions s'han de realitzar amb personal tècnic qualificat.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants del municipi, amb preferència pels que tinguin més població 100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-153, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-153-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ajut econòmic s'ha de destinar a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- L'import de l'ajut és de 1.000,00 euros. En el cas de disponibilitat pressupostària, aquest import es podrà veure incrementat fins a un màxim de 5.000 euros, prioritzant els municipis de més població.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats, com ara, informes, verificacions i inspeccions.
- Serveis tècnics externs: contractació externa d'entitats col·laboradores de l'Administració o personal tècnic qualificat per a la realització d'actuacions de gestió i control d'activitats.
- Personal tècnic d'altres administracions que realitzi actuacions de gestió i control d'activitats.
Import màxim d'ajut: 5.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-041, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-041-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública de la Diputació de Barcelona.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Activitats

Tel. 934 049 312
o.activitats@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20132