Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Serveis bàsics d'atenció social

Finançament de l'àmbit de benestar social

Tots els ajuntaments menors de 300.000 habitants, així com els consells comarcals i les agrupacions de municipis que conformen una Àrea Bàsica de Serveis Socials, tenen garantida una dotació econòmica per al finançament de la prestació dels serveis socials bàsics (competència obligatòria) i per al desenvolupament de programes socials.
La distribució dels ajuts es concreta en trams de població en què s'estableix una ràtio per habitant, prenent com a referència les dades de població oficial. Es fixa una aportació mínima de 1.500 euros per municipi i de 35.000 euros per als ens supramunicipals responsables de les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS), consells comarcals i agrupacions de municipis, i el càlcul es fa d'acord amb una ràtio per habitant, el nombre de municipis menors de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona i l'extensió territorial. Es preveuen mesures de correcció percentual i per tram.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Com a mínim el 50% de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials bàsics (serveis socials bàsics d'atenció social; servei d'atenció domiciliària; serveis residencials d'estada limitada; serveis de menjador social; serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents; prestacions econòmiques d'urgència social; serveis de distribució d'aliments o anàlegs). El 50%, restant, es pot destinar a programes socials (vinculats a: drogodependències i altres addiccions; discapacitat; dependència; malaltia mental; infància, adolescència en risc i les seves famílies; i a inclusió social). També a subvencionar entitats del tercer sector que desenvolupin programes socials en el municipi.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20127