Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Exposicions itinerants

Aquest suport per als museus locals adherits a la Xarxa de Museus Locals (XML) té per objectiu contribuir a incrementar, potenciar i millorar la seva programació. Aquestes exposicions temporals de qualitat estan destinades a fomentar la cooperació cultural amb el territori i acostar l'oferta expositiva a una diversitat de públics.
Es poden consultar les diferents exposicions en oferta, així com les seves condicions tècniques a la web www.diba.cat/es/web/opc/exposicions.
Amb la presentació de la sol·licitud s'haurà de dir la sala on s'exhibirà la mostra i les seves dates d'entrada i sortida del museu.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Requisits de concessió:
Museu adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML)
Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural el qüestionari de l'any 2018 del Cercle de comparació intermunicipal dels museus locals
Disposar d'una sala d'exposicions amb els requeriments tècnics establerts en cada exposició
Complir les condicions que és detallen al plec de prescripcions tècniques de l'exposició sol·licitada
Assumir part de les despeses per itinerància a càrrec de l'ajuntament
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de cofinançament s'establirà per cada exposició. Trobareu la informació detallada a www.diba.cat/web/opc/exposicions_itinerants_ens_locals

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Altres condicions d'execució i justificació: - Recull de les dades de públic assistent a l'exposició.
- Informe de conformitat amb l'assistència prestada.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20125