Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències

Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"

Suport tècnic per al desenvolupament d'activitats de prevenció de drogodependències i de l'ús problemàtic de les TIC mitjançant una exposició itinerant adreçada a adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir de 16 anys, famílies i professionals.
L'exposició s'acompanya d'una proposta de material educatiu i activitats complementàries: visites guiades per a grups, tallers per a alumnes i sessions de formació per a professionals i famílies.
Inclou acompanyament tècnic en la gestió de la instal·lació i actuacions complementàries.
L'actuació es farà efectiva durant l'any 2021.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Si disposen d'un Pla de prevenció de drogues elaborat amb la Diputació: [35 punts].
- Si disposen d'un Pla de prevenció de drogues no elaborat amb la Diputació: [20 punts].
- Si no disposen d'un Pla però disposen d'un programa de prevenció de drogues: [10 punts].
- Si no disposen de Pla ni de programa de prevenció de drogue:s [0 punts].
35
Nombre d'habitants de l'ens
- Més de 20.000 habitants [30 punts].
- Entre 10.001 i 20.000 habitants [15 punts].
- Entre 5.001 i 10.000 habitants [10 punts].
- 5.000 habitants o menys [5 punts].
30
Existència d'antecedents
- No haver acollit mai l'exposició: [20 punts].
- L'ens va acollir l'exposició fa 4 anys o més: [10 punts].
- L'ens va acollir l'exposició fa menys de 4 anys: [0 punts].
20
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Existència d'un/a tècnic/a referent de l'ens local: [15 punts].
- No disposa d'un/a tècnic/a referent de l'ens local: [0 punts].
15
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-026, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-026-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens.
Altres condicions: - Existència de Centre d'Educació Secundària al municipi.
- Disposar d'un espai on ubicar l'exposició de més de 100 m2.
- L'ens local té la responsabilitat de promoure la difusió de les activitats al voltant de l'exposició per garantir la màxima participació dels diferents destinataris: adolescents, joves i famílies.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20124