Fitxa del recurs

Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda
Territori i parcs naturals

Execució de projectes de millora del patrimoni natural

Suport per a l'execució material d'actuacions de conservació, restauració i millora del patrimoni natural i ordenació de l'ús públic associat que disposin d'un projecte executiu previ. Les actuacions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o dels Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan gestor. Aquestes actuacions s'emmarquen en l'ODS 15 de vida terrestre.

Les actuacions poden ser:
- De restauració d'espais naturals d'interès;
- D'ordenació de l'ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar la protecció amb el gaudi social dels espais naturals;
- De restauració i recuperació del paisatge o valorització del patrimoni rural;
- Itineraris interpretatius del patrimoni natural o cultural;
- De millora de la connectivitat ecològica.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració tècnica del projecte. Es valora la qualitat tècnica del projecte
- La pertinença del projecte: si és l'alternativa més adequada per resoldre la situació o el problema als quals vol donar resposta [10 punts].
- La idoneïtat: si la metodologia, les tècniques i les activitats programades s'adeqüen als objectius i a les metes que es volen assolir [10 punts].
- L'eficàcia: si es detecta que es podran assolir els resultats i metes descrits com a objectius amb les actuacions proposades [ 10 punts].
- L'eficiència: si els resultats que es pretenen obtenir són proporcionals o no als recursos utilitzats [10 punts].
- L'impacte: els efectes del projecte, positius o negatius, sobre el medi natural, directes i indirectes [10 punts].
50
Municipi que disposi de l'Informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorial redactat per la Diputació de Barcelona a partir de l'any 2013 (Informe Sitxell) 15
Hàbitats i espècies de fauna i flora d'interès de conservació
- Hàbitats o espècies de fauna i flora d'interès comunitari o protegides per la legislació sectorial, fins a [10 punts].
- Hàbitats d'interès per llur grau d'amenaça. Es valora en base a les actuacions de millora d'hàbitats qualificats en un grau màxim d'amenaça a Catalunya, fins a [5 punts].
15
Normativa de protecció
- Àmbit de PEIN: la zona d'actuació està inclosa dins l'àmbit del Pla Especial d'Interès Natural. Com a mínim en un 25% de la seva superfície [5 punts].
- Actuacions planificades en algun document estratègic aprovat pel municipi (BCIL, POUM, Pla Especial, Pla Director, etc). [5 punts].
10
Població de l'ens sol·licitant
- Menys de 1.000 habitants [10 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-127, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-127-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per ens local.
Altres condicions: - S'adjuntarà el projecte executiu, que ha de tenir el contingut mínim següent:
I MEMÒRIA
1. Introducció
2. Objecte
a. Antecedents; b. Justificació; c. Objectius; d. Proposta d'actuacions
3. Àmbit legal i geogràfic
a. Localització; b. Propietat terreny; c. Normativa
4. Descripció de les actuacions a realitzar
5. Planificació d'execució (calendari i terminis)
6. Condicions tècniques dels treballs
7. Pressupost
a. Estat d'amidaments; b. Justificació de preus (costos bàsics unitaris, preus compostos, partides d'obra); c. Pressupost total d'execució per contracte
II ANNEXOS
. Estudi bàsic de seguretat i salut
. Plànols (situació, actuacions, etc.)
. Altres docs d'interès

- S'adjuntarà l'aprovació del projecte per part de l'ens local.
- L'ens peticionari ha de disposar de l'autorització expressa de la propietat del terreny on s'actua i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de l'ajut.
- Es podrà desestimar la sol·licitud en els casos que l'ens local hagi rebut ajut públic per a l'execució de les actuacions sol·licitades. Caldrà adjuntar un certificat de no recepció d'un ajut pel mateix concepte.
- Els ajuts es concediran tenint en compte el nombre de sol·licituds rebudes i els recursos disponibles en cada exercici.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles:
Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-038, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-038-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - L'ens peticionari es farà càrrec de la contractació de l'execució del projecte.
- La direcció facultativa de les actuacions s'assumirà amb recursos tècnics de la Diputació de Barcelona. Aquesta direcció facultativa inclourà una certificació final dels treballs realitzats.
- L'ens peticionari haurà de disposar, abans d'iniciar els treballs, de tots els permisos i autoritzacions de les administracions públiques competents.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20121