Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Conservació del patrimoni natural

Execució de projectes de millora del patrimoni natural

Suport per a l'execució material d'actuacions de conservació, restauració i millora del patrimoni natural i ordenació de l'ús públic associat que disposin d'un projecte executiu previ. Les actuacions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o dels Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan gestor. Aquestes actuacions s'emmarquen en l'ODS 15 de vida terrestre.

Les actuacions poden ser:
- De restauració d'espais naturals d'interès;
- D'ordenació de l'ús públic preexistent amb la finalitat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar la protecció amb el gaudi social dels espais naturals;
- De restauració i recuperació del paisatge o valorització del patrimoni rural;
- Itineraris interpretatius del patrimoni natural o cultural;
- De millora de la connectivitat ecològica.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració tècnica del projecte. Es valora la qualitat tècnica del projecte
- La pertinença del projecte: si és l'alternativa més adequada per resoldre la situació o el problema als quals vol donar resposta [10 punts].
- La idoneïtat: si la metodologia, les tècniques i les activitats programades s'adeqüen als objectius i a les metes que es volen assolir [10 punts].
- L'eficàcia: si es detecta que es podran assolir els resultats i metes descrits com a objectius amb les actuacions proposades [ 10 punts].
- L'eficiència: si els resultats que es pretenen obtenir són proporcionals o no als recursos utilitzats [10 punts].
- L'impacte: els efectes del projecte, positius o negatius, sobre el medi natural, directes i indirectes [10 punts].
50
Municipi que disposi de l'Informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorial redactat per la Diputació de Barcelona a partir de l'any 2013 (Informe Sitxell) 15
Hàbitats i espècies de fauna i flora d'interès de conservació
- Hàbitats o espècies de fauna i flora d'interès comunitari o protegides per la legislació sectorial, fins a [10 punts].
- Hàbitats d'interès per llur grau d'amenaça. Es valora en base a les actuacions de millora d'hàbitats qualificats en un grau màxim d'amenaça a Catalunya, fins a [5 punts].
15
Normativa de protecció
- Àmbit de PEIN: la zona d'actuació està inclosa dins l'àmbit del Pla Especial d'Interès Natural. Com a mínim en un 25% de la seva superfície [5 punts].
- Actuacions planificades en algun document estratègic aprovat pel municipi (BCIL, POUM, Pla Especial, Pla Director, etc). [5 punts].
10
Població de l'ens sol·licitant
- Menys de 1.000 habitants [10 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-127, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-127-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una única sol·licitud per ens local.
Altres condicions: - S'adjuntarà el projecte executiu, que ha de tenir el contingut mínim següent:
I MEMÒRIA
1. Introducció
2. Objecte
a. Antecedents; b. Justificació; c. Objectius; d. Proposta d'actuacions
3. Àmbit legal i geogràfic
a. Localització; b. Propietat terreny; c. Normativa
4. Descripció de les actuacions a realitzar
5. Planificació d'execució (calendari i terminis)
6. Condicions tècniques dels treballs
7. Pressupost
a. Estat d'amidaments; b. Justificació de preus (costos bàsics unitaris, preus compostos, partides d'obra); c. Pressupost total d'execució per contracte
II ANNEXOS
. Estudi bàsic de seguretat i salut
. Plànols (situació, actuacions, etc.)
. Altres docs d'interès

- S'adjuntarà l'aprovació del projecte per part de l'ens local.
- L'ens peticionari ha de disposar de l'autorització expressa de la propietat del terreny on s'actua i s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de l'ajut.
- Es podrà desestimar la sol·licitud en els casos que l'ens local hagi rebut ajut públic per a l'execució de les actuacions sol·licitades. Caldrà adjuntar un certificat de no recepció d'un ajut pel mateix concepte.
- Els ajuts es concediran tenint en compte el nombre de sol·licituds rebudes i els recursos disponibles en cada exercici.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles:
Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 40.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-038, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-038-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - L'ens peticionari es farà càrrec de la contractació de l'execució del projecte.
- La direcció facultativa de les actuacions s'assumirà amb recursos tècnics de la Diputació de Barcelona. Aquesta direcció facultativa inclourà una certificació final dels treballs realitzats.
- L'ens peticionari haurà de disposar, abans d'iniciar els treballs, de tots els permisos i autoritzacions de les administracions públiques competents.

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20121