Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Ciutats i regions digitals

Estudis per a la provisió de banda ampla al territori

Es dona suport, en col·laboració amb el Consorci Localret, a la redacció d'estudis per a la provisió de banda ampla en dues modalitats principals:
- Estudi per definir l'estratègia a mitjà termini per a la millora de l'accés als serveis de telecomunicacions en el municipi, determinant-ne les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats
- Estudi de desplegament i connectivitat que permeti a l'ajuntament planificar les infraestructures de telecomunicacions en el municipi, d'acord amb els interessos de connectivitat dels ens locals (equipaments públics, polígons industrials, elements que facilitin la implantació de serveis de ciutat intel·ligent, etc.).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de complementarietat amb iniciatives d'altres administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal, Ajuntament) i la millora de la connectivitat als polígons
- Nombre de polígons, amb empreses, del terme municipal [10 punts]:
Molt elevat, major de 8 [10 punts].
Elevat, major de 4 i menor o igual a 8 [8 punts].
Mitjà, major de 2 i menor o igual a 4 [6 punts].
Reduït, major de 0 i menor o igual a 2 [4 punts].
Cap 0 [2 punts].
- La proximitat de XOC a un nucli de població rellevant del municipi [10 punts].
- Altres consideracions vinculades amb iniciatives d'altres administracions públiques o la millora de la connectivitat als polígons que puguin ser rellevants en el marc de la sol·licitud d'assistència tècnica [10 punts].
- La presència de l'operador Xarxa Oberta de Catalunya (XOC) en el terme municipal [5 punts].
- Altres observacions vinculades al projecte Xarxa Oberta de Catalunya [5 punts].
40
Municipis amb població de fins a 1.000 habitants 20
Grau d'adequació de l'objecte de la sol·licitud al recurs
- Molt alt [20 punts].
- Alt [16 punts].
- Mig [10 punts].
- Baix [4 punts].
20
Priorització dels ens locals que, en la data de termini de sol·licitud, formin part del Consorci Localret
- Sí [10 punts].
- No [0 punts].
10
Presentació de la mateixa sol·licitud que al catàleg anterior, no atesa per menor valoració i manca de recursos
- Sí [10 punts].
- No [0 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria justificativa de l'objecte de la sol·licitud en què es detalli, si escau, la situació dels serveis de telecomunicacions en el municipi.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: A la data de sol·licitud no ha d'estar en curs de realització una altra actuació del mateix recurs de Catàleg.

Donar resposta al 90% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la seva formulació, però mai en més de 6.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 6 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20120