Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d'equipaments bibliotecaris

La finalitat del recurs és assessorar i donar suport al procés de programació per a la creació o millora d'equipaments existents (trasllats o ampliacions). Aquest recurs és previ a l'actuació arquitectònica. El document resultant del procés pot incloure:

- Informes de necessitats bibliotecàries, on s'estableixen les característiques bàsiques del futur equipament i es facilita a l'Ajuntament la previsió pressupostària dels recursos necessaris per a l'obra i funcionament de la biblioteca.
- Programes funcionals, que aprofundeixen en la definició de serveis i recursos, i són el document base de l'encàrrec arquitectònic.

Aquests recurs s'ofereix a tots els municipis de més de 3.000 habitants de la demarcació.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Municipi amb població superior a 5.000 habitants sense biblioteca a la XBM o que disposi d'una biblioteca a la XBM deficitària segons el Mapa de lectura pública 40
Actuació en biblioteca central urbana o comarcal deficitària 20
Disposar d'un emplaçament adequat pel futur equipament 20
Disposar de consignació pressupostària suficient en el mandat en curs per licitar el projecte arquitectònic
arquitectònic
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-064, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-064-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per municipi.
Altres condicions: - L'actuació prevista ha de suposar complir amb allò que estableix el mapa de Lectura Pública o bé un creixement en superfície de la biblioteca respecte a la situació actual d'un mínim del 50%.
- L'ajuntament sol·licitant ha de facilitar el treball transversal amb les diferents àrees municipals implicades.
- En el cas dels programes funcionals, la seva redacció serà compartida entre la direcció de la biblioteca (en el cas de trasllats i ampliacions), els serveis tècnics de cultura municipals i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Programació i Avaluació

Tel. 934 022 241
o.programacio.bib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20119