Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esport local: equipaments esportius

Estudis d'itineraris esportius

Elaboració d'estudis d'itineraris amb diagnosi i propostes de millora valorades econòmicament per adequar-los a l'ús esportiu i amb l'objectiu que esdeveinguin un "camí esportiu": connectat als teixits urbans, polivalent, amb pendent suau i titularitat pública. Les característiques tècniques dels itineraris estan disponibles a la pàgina web d'Esports de la Diputació de Barcelona.
S'atendran sol·licituds tant de l'àmbit municipal com supramunicipal.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat
- Longitud de l'itinerari, s'assigna automàticament 1 punt per cada 5 km d'itinerari sol·licitat fins a [30 punts].
- Municipis afectats, s'assigna automàticament 5 punts per cada municipi pel qual discorre l'itinerari sol·licitat fins a [25 punts].
55
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Itinerari sol·licitat inclòs dins de l'Estudi per a la identificació dels camins esportius de la demarcació de Barcelona, s'assignen fins a [25 punts].
- Itineraris sol·licitats per un municipi que connecta amb un dels camins inclosos dins l'Estudi de camins esportius fins a [20 punts].
45
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-117, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-117-20.xlsx
L'ens sol·licitant ha de declarar al formulari associat que el camí a estudiar és de domini públic, amb titularitat pública de l'itinerari sol·licitat i/o amb servituds de pas.
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local.
Altres condicions: - Cada sol·licitud incorporarà un sol itinerari.
- No s'acceptaran itineraris inclosos dins dels camins de les vies blaves.
- No s'acceptaran itineraris amb presència important de trànsit rodat.

En cas de duplicitat d'un mateix itinerari sol·licitat per Consell Comarcal, Ajuntament, EMD o altre ens local prevaldrà la sol·licitud efectuada pel Consell Comarcal.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, als articles 25, 28, 30 i 33 del títol IV; Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya; Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Esports

Àmbit de cooperació:
Manteniment i reposició d'inversions

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 022 745
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20115