Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Estratègia del teixit comercial urbà, els mercats i les fires locals

Estudis de comerç, mercats i fires locals

Suport a la realització d'estudis que tinguin per objectiu l'anàlisi del teixit comercial urbà, el mercat municipal i la creació, avaluació o modernització d'una fira local o un mercat de venda no sedentària, i que recullin especialment aspectes definidors de la política comercial del municipi, així com les propostes de millora necessàries per afavorir les sinergies entre els diferents elements que la integren.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació del projecte d'actuació a les necessitas del territori
Grau d'adequació del projecte a les necessitas del territori.
40
Grau de justificació de la necessitat detectada 30
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució, i claretat expositiva 30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-001-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Es subvencionarà el 90% per a ens de fins a 5.000 habitants, el 75% per a ens de 5.001 a 10.000 habitants i el 50% per a ens de més de 10.000 habitants. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Comerç i consum

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Comerç

Tel. 934 049 116
gs.comerc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20108