Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Estratègies i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits

Redacció d'estudis, treballs i instruments urbanístics, per contribuir a la seva adequació, regularització o millora, d'acord amb el marc normatiu d'aplicació.
Els diferents estudis, treballs o instruments podran consistir en:
- Diagnosis i estratègies d'actuació urbanística, DIES (d'una o diverses urbanitzacions), documents destinats a la identificació i anàlisi de les problemàtiques de la urbanització i formulació de les estratègies d'actuació (amb la valoració d'alternatives) relatives a la seva regularització urbanística, sobre qüestions de planejament, gestió, protecció de la legalitat, etc.
- Redacció d'instruments de planejament urbanístic (planejament derivat, modificació de planejament general), en les condicions específiques ressenyades en aquest recurs (vegeu "Altres condicions de sol·licitud")
- Redacció de projectes de reparcel·lació,amb les condicions específiques ressenyades en aquest recurs (vegeu "Altres condicions de sol·licitud")
- Altre suport tècnic en matèria urbanística, com ara la redacció d'estudis, informes tècnics i jurídics, i altres treballs tècnics de caràcter sectorial.
Aquest recurs forma part del programa "Urbanitzacions amb dèficits urbanístics", desenvolupat en coordinació amb el Servei d'Equipaments i Espai Públic (SEEP).


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- Preferentment, la importància o gravetat de la temàtica objecte de l'actuació.
- Complementàriament, la urgència o prioritat per a la seva materialització (cas que l'ens local hagi presentat més d'una sol.licitud dins el mateix recurs, s'até a l'ordre de prioritat establert pel propi ens).
30
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- La claredat i coherència tècnica en la definició de l'actuació.
- El grau de viabilitat de que l'actuació es pugui portar a terme en les condicions previstes.
- La corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació.
- L'eficiència de l'actuació (proporcionalitat entre els recursos a invertir i el resultat assolible), cas de portar-se a terme.
30
Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc
Es valoren diferenciadament, segons la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadacun segons un triple grau: alt, mitjà, nul) que, més enllà de resoldre la necessitat plantejada, li atorguen elements de qualitat des de l'òptica corporativa, com ara:
- l'abast supralocal de l'actuació
- el seu contingut innovador
- la seva transferibilitat, més enllà de l'ens local destinatari
- altres variables que comportin atribuits de qualitat o valor afegit
20
Nombre d'habitants de l'ens amb preferència pels que tinguin menys població
- Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, major puntuació als municipis amb menor població (en un escalat en cinc trams).
- En el cas d'ens local de caràcter supralocal, el nombre d'habitants considerat és el de la suma de la població dels municipis inclosos en l'actuació sol.licitada.
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-148, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-148-20.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com per exemple:
- localització de l'àmbit dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès.
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens. En cas de dues sol·licituds, cal que l'ens determini en el formulari l'actuació que prioritza. No es poden estimar més de dues actuacions de les sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del Servei d'Urbanisme.
Altres condicions: - Planejament urbanístic. Es prioritzarà l'existència prèvia d'un DIES o document equivalent que acrediti la viabilitat de l'actuació. Caldrà el compromís explícit de concloure la tramitació del pla fins a la seva executitivitat. Els honoraris professionals estimats per a la redacció d'un planejament urbanístic no podran superar la quantitat de 60.000 euros (IVA exclòs). Cas que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament a la figura de planejament a redactar i tramitar, l'ens local haurà de garantir la disponibilitat dels referits estudis de forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.
- Projectes de reparcel·lació. La redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació tindrà caràcter excepcional, havent-se de satisfer les següents condicions:
1.- Compromís explícit de concloure la tramitació del projecte de reparcel·lació fins a la seva inscripció al registre de la propietat
2.- Cofinançament del 85% a càrrec de l'ens local
3.- Sistema de gestió per cooperació, aprovat de forma prèvia a la formalització de l'actuació
4.- Cas de que l'actuació no inclogui estudis o treballs vinculats necessàriament al projecte de reparcel·lació a redactar i tramitar, l'ens local haurà de garantir la disponibilitat dels refertis estudis de forma prèvia o simultània al desenvolupament de l'actuació.
- Per actuacions d'abast supralocal, caldrà que l'ens sol.licitant es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol.licitud

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Planejament urbanístic. Cofinançament per l'ens local del cost dels honoraris professionals de l'actuació segons els següents percentatges:
- De 1.001 a 5.000 habitants: 5%
- De 5.001 a 20.000 habitants: 10%
- De 20.001 a 50.000 habitants: 20%
- Més de 50.000 habitants: 30%
(resten exempts de cofinançament les actuacions d'abast supralocal, i les actuacions en que l'import a cofinançar sigui inferior a 2.000 euros)

Projectes de reparcel.lació: Cofinançament per l'ens local del 85% del cost dels honoraris professionals de l'actuació.

Altres actuacions: sense cofinançament

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posterios; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Urbanisme i habitatge

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20100