Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Escoles i centres educatius

Espais i equipaments educatius

Elaboració de projectes d'ús, reforma, manteniment i millora d'equipaments educatius públics així com d'adequació d'espais per millorar els processos i les experiències d'aprenentatge. Inclou:
- Estudis de manteniment i informes de patologies
- Projectes de revisió d'instal·lacions
- Auditories i certificacions energètiques
- Projectes i avantprojectes de reforma , millora i ampliació
- Plans d'autoprotecció.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Capacitat per assolir els resultats esperats en finalitzar l'actuació: [30 punts].
- Justificació de la necessitat que motiva la sol·licitud : [20 punts].
- Disponibilitat d'equips per part de l'ens sol·licitant: [20 punts].
70
Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial 20
Característiques socioeducatives de l'ens sol·licitant 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-099, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-099-20.pdf

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 19/08/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Educació

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2942
gs.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20098