Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Administració local

Espai de coordinació d'estratègies formatives

Constitució i dinamització d'un espai formal de coordinació amb l'objectiu d'impulsar estratègies comunes de formació adreçades als ajuntaments.
Inclou la participació dels diferents responsables de formació dels consells comarcals barcelonins i pot incloure els àmbits de treball següents:
- Anàlisi i prospectiva de l'oferta formativa adreçada als ajuntaments.
- Desenvolupament d'un sistema d'indicadors per a la comparativa interorganitzativa.
- Impuls de l'intercanvi d'experiències, la suma d'esforços i l'optimització de recursos.
- Reflexió sobre els models i les estratègies que avaluen l'impacte de la formació.
- Altres temàtiques que proposin els membres d'aquest espai.


Destinataris:
Consells comarcals

Requisits de concessió:
El consell comarcal sol·licitant haurà de designar una persona com a interlocutora amb la Direcció de Serveis de Formació per al desenvolupament del recurs
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per Consell Comarcal.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció públic; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20094