Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc

Suport a les estructures bàsiques per al funcionament dels serveis locals d'ocupació (SLO) que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat de treball en l'àmbit local.

El fons proporciona estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques dels SLO, la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a les persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació i a les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball vacants.

El càlcul del fons es realitza de la manera següent:
- L'ajut econòmic serà el resultant de ponderar les actuacions realitzades per cada SLO més les taxes de resultats obtinguts (taxa de cobertura d'ofertes i d'inserció) i multiplicar-les per l'import per actuació, segons el tram poblacional.
- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals realitzades en els darrers 12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es ponderaran segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies següents d'actuacions: amb empreses, amb persones en situació d'atur o en millora de l'ocupació.
- L'import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost aprovat per a aquest recurs per a cada tram. El tram poblacional es basa en el nombre d'habitants, segons el padró vigent en el moment d'aprovació del Catàleg (font: IDESCAT):
. Entitats locals de més de 50.000 habitants.
. Entitats locals amb població compresa entre els 20.001 i els 50.000 habitants.
. Entitats locals amb població compresa entre els 10.001 i els 20.000 habitants.
. Entitats locals amb població compresa entre els 5.000 i els 10.000 habitants.
. Entitats locals de menys de 5.000 habitants.

- Imports màxim i mínim d'ajut: 100.000 euros i 5.000 euros, respectivament. No es concedirà l'ajut a aquelles entitats amb un import resultant inferior a 5.000 euros.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Conveni de col·laboració entre l'ens i la Diputació per a la posada a disposició de la Plataforma Telemàtica Xaloc, vigent a 1 de gener de 2020, o tenir concedit el recurs Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX).
- Adhesió de l'ens local al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC).
- Realització i registre d'un nombre igual o superior a 1.000 actuacions, durant un període de 12 mesos.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 2. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.
Capítol 4. A excepció de: No es poden incloure accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals d'orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats d'orientació i inserció.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'haurà d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de justificació siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20089